ساحت های معنا پژوهی
50 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » تابستان 1383 - شماره 39 (14 صفحه - از 27 تا 40)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده نوشته حاضر در ضمن تمرکز بر مقوله معنای متن، ابتدا به طبقه‏بندی مباحث مربوط به معناپژوهی پرداخته و عرصه‏های گوناگون معناپژوهی را در چند محور بررسی کرده است که عبارت‏اند از: ماهیت و چیستی معنا، جایگاه معنا، روش صحیح وصول به معنا، انواع معنا و اقسام دلالت آن، شرایط پیدایش و تکوین متن (زمینه معنایی)، علل تکثر قرائتها و تفسیرهای مختلف یک متن و درنهایت، معیار سنجش اعتبار یک معنا. سپس جایگاه معناپژوهی را در حوزه علوم دین، در دو شاخه برجسته علم تفسیر و علم اصول فقه بررسی نموده و نشان داده است که این دو با کدام یک از مباحث معناپژوهی ارتباط دارند و در چه عرصه‏هایی نیازمند گشودن افق‏های نوین تحقیقی‏اند. واژه‏های کلیدی: ساحت، معنا، متن، پژوهش، تفسیر، اصول فقه. ______________________________ 1. ایشان در دانشگاه‏های کمبریج و دانشگاه اسلامی لندن در حال تدریس می‏باشند.